Kampeerterreinen
Boekel 22, 1921 CE te Akersloot
Versie 21-11-2022

Toepassing

 • Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de kampeerterreinen behorende bij Camping “De Boekel” gelegen aan Boekel 22, 1921 CE te Akersloot. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op verblijven in de verhuuraccommodaties en seizoenplaatsen. Hiervoor zijn aparte voorwaarden opgesteld.
 • In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Kampeermiddel: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, toercaravan e.d.
 • Plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een kampeermiddel
 • Ondernemer: het bedrijf dat de plaats aan de recreant ter beschikking stelt
 • Recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangaat
 • Derde: iedere andere persoon, niet zijnde de recreant en/of zijn mederecreanten
 • Overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de toeristische plaats
 • Annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de recreant voor de ingangsdatum van het verblijf.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
 • Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 1 – Reserveringen

 1. Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn ook niet geldig. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijden – zonder opgaaf van redenen – een reservering te weigeren.
 2. Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons binnen vijf dagen een bevestiging, de algemene huurvoorwaarden en een factuur. Voor betaling van de factuur gelden de onder artikel 2 beschreven voorwaarden.
 3. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien u binnen 10 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen. Bij het nalaten van deze melding kunt u geen beroep op de reservering meer doen, deze is komen te vervallen.
 4. Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is ex art. 7:232 lid 2 BW.

Artikel 2 – Betaling

 1. Voor de betaling gelden de volgende voorwaarden:
  1. Betalingen dienen te geschieden langs de girale weg;
  2. U dient van het factuurbedrag € 30,– binnen 7 dagen na de factuurdatum te voldoen. Het resterende factuurbedrag dient uiterlijk bij aankomst voldaan te zijn.
 2. Betalingen dienen te geschieden door overboeking naar IBAN: NL41 RABO 0300 9603 44 t.n.v. W.M. Swart onder vermelding van het reserveringsnummer.
 3. Door het voldoen van een (deel)betaling van of de gehele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De huur eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode.
 4. Bij niet tijdige betaling, zoals omschreven onder a van dit artikel bent u onmiddellijk na verloop van de betaaltermijntermijn in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3 – Wijzigingen

 1. Indien recreant, na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, zijn wij niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van ons of en in hoeverre de gewenste wijzigingen worden geaccepteerd.
 2. Indien recreant na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst de verblijfperiode wenst te wijzigen naar een andere danwel niet opvolgende/aansluitende verblijfperiode, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld in artikel 5 van deze huurvoorwaarden. Onder andere verblijfperiode wordt in ieder geval verstaan een periode die niet ligt binnen de door recreant gereserveerde (en door ondernemer bevestigde) verblijfperiode. Tenzij in overleg andere afspraken worden gemaakt.

Artikel 4 – Annulering

Annulering door de recreant dient altijd schriftelijk (per post of per e-mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

–             deelbetalingen worden bij annulering niet geretourneerd.

 • Bij annulering vanaf 7 dagen tot op de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.
 • Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd
 • In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Artikel 5 – Verblijf op het kampeerterrein

Voor reserveringen/het verblijf gelden de volgende verblijfperioden en -tijden, te weten:

 1. Aankomst iedere dag tussen 13:00 uur en 20:00 uur.
 2. Vertrek iedere dag tussen 8:00 uur en 12:00 uur.
 • Op de dag van aankomst kunt u vanaf 13:00 uur terecht op uw kampeerplek. Op de dag van vertrek dient u de kampeerplek uiterlijk om 12:00 uur te hebben verlaten.
 • Bij eerdere aankomst dan 13:00 uur en later vertrek dan 12:00 uur zijn wij genoodzaakt om een extra dag in rekening te brengen.
 • Bij het gebruik van elektra heeft de recreant de mogelijkheid om gebruik te maken van de stroompaal met 16 ampère elektra. Hierbij is 4 kwh bij de prijs per dag inbegrepen.

Artikel 6 – Huisreglement

 • Ons kampeerterrein is een rustige plek voor jong en oud. Wij vragen u dan ook om rekening met elkaar te houden. Overmatig alcohol gebruik en het gebruik van drugs en andere verdovende middelen zijn bij ons op het kampeerterrein dan ook niet toegestaan.
 • De recreant dient bij/tijdens het (gehele) verblijf aanwezig te zijn.
 • De recreant en overige gebruikers dienen zich tijdens het verblijf op en rondom het kampeerterrein als goed recreant te gedragen.
 • Buiten mag geen open vuur worden toegepast;
 • Huisdieren zijn toegestaan in overleg, honden die vermeld staan op de lijst met risicohonden zijn bij ons niet welkom.
 • Verblijf van meer personen dan (bij de reservering) is overeengekomen, is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de overeenkomst onzerzijds, zonder restitutie van de huurgelden.
 • Plastic op de grond is niet toegestaan, met uitzondering van tenten waarbij de gronddoek aan de tent vast zit. Buiten de tent om is dan weer geen plastic toegestaan. Dit voor het behoud van ons grasmat
 • Caravans en vouwkampeerwagens worden door ons door middel van de grasmaaier op en van het kampeerterrein gehaald.
 • Huisvuil kunt u kwijt in de daarvoor bestemde bakken buiten naast het toiletgebouw. Grof vuil dient u mee te nemen en kunt u bij ons op het kampeerterrein niet kwijt.
 • In verband met veiligheid voor kinderen en om ons grasmat te behouden zijn auto’s niet toegestaan op het kampeerterrein. Deze kunt u parkeren voor de daarvoor bedoelde parkeerplaatsen. Uw spullen kunt u met een bolderkar van en naar de auto brengen.

Bij het overtreden van een of meerdere van deze punten, zijn wij genoodzaakt om zonder restitutie van de huurgelden de overeenkomst per direct te beëindigen.

Artikel  7 – Overmacht

Overmacht aan de zijde van ons bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van ons daaronder begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid/klachten/schade

 1. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning.
 2. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de (hoofd)wegen e.d. in de omgeving van het kampeerterrein.
 3. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient de recreant ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructie zoveel mogelijk op te volgen.
 4. Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.

Artikel 9 – Vertrek

Na het eindigen van de verblijfperiode dient de recreant bij het vertrek:

 • De kampeerplek leeg, schoon en netjes achter te laten.
 • Zich bij vertrek te melden bij de receptie,

Artikel 10 – Toepasselijk recht

Op al onze voorwaarden en bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.