Verhuuraccommodaties
Boekel 22, 1921 CE te Akersloot
Versie 21-11-2022

Toepassing

 • Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de verhuuraccommodaties behorende bij Camping “De Boekel” gelegen aan Boekel 22, 1921 CE te Akersloot. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op verblijf met een kampeermiddel. Hiervoor zijn aparte voorwaarden opgesteld.
 • In deze algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip “huurder” verstaan: de persoon die met ons een huurovereenkomst sluit met betrekking tot de huur van de vakantiewoning.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand. Met uitzondering van de algemene voorwaarden van verhuursites van derden waar u heeft geboekt.
 • Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 1 – Reserveringen

a. Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn ook niet geldig. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijden – zonder opgaaf van redenen – een reservering te weigeren.
b. Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons binnen vijf dagen een bevestiging, de algemene huurvoorwaarden en een factuur. Voor betaling van de factuur gelden de onder artikel 2 beschreven voorwaarden.
c. Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien u binnen 10 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen. Bij het nalaten van deze melding kunt u geen beroep op de reservering meer doen, deze is komen te vervallen.
d. Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is ex art. 7:232 lid 2 BW.

Artikel 2 – Betaling

a. Voor de betaling gelden de volgende voorwaarden:
I. Betalingen dienen te geschieden langs de girale weg;
II. U dient van het factuurbedrag 50% van de huursom alsmede 50% van de toeristenbelasting binnen 7 dagen na de factuurdatum te voldoen. Voor de tweede betaling geldt 50% van de huursom alsmede 50% van de toeristenbelasting uiterlijk 14 dagen voor de aankomstdatum te voldoen. Het resterende factuurbedrag van borg en eindschoonmaak dient uiterlijk bij aankomst voldaan te zijn.
III. Indien uw reservering ligt binnen een maand voor de aankomstdatum moet u bij ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag alsmede de toeristenbelasting in eens te voldoen aan ons overmaken. Het restant betreffende de borg en eindschoonmaak dient uiterlijk bij aankomst voldaan te zijn.
b. Betalingen dienen te geschieden door overboeking naar IBAN: NL41 RABO 0300 9603 44 t.n.v. G.W.M. Swart onder vermelding van het reserveringsnummer.
c. Door het voldoen van een (deel)betaling van of de gehele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De huur eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode.
d. Bij niet tijdige betaling, zoals omschreven onder a van dit artikel bent u onmiddellijk na verloop van de betaaltermijntermijn in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3 – Borgsom

a. Bij huurder wordt een borgsom in rekening gebracht ter hoogte van € 400,00, welke dient ter waarborging van schade en/of kosten in de meest ruime zin van het woord die wij kunnen lijden bij niet nakoming van de verplichtingen van de huurder als een goed huurder en degenen die de huurder vergezellen.
b. De borgsom dient, zoals is reeds beschreven in artikel 2 onder II en III, samen met de eindschoonmaak te worden voldaan bij aankomst.
c. In het geval de borgsom niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, zijn wij bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
d. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van eventuele vorderingen (bijv. schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) binnen 7 dagen na vertrek teruggestort op een door huurder op te geven rekening en nadat deze aan verhuurder is doorgegeven. Eventuele (verdere) aanspraak op schadevergoeding wordt door ons door deze restitutie niet teniet gedaan.
e. Indien bij (eventuele) schade blijkt dat de borgsom niet toereikend is voor het vergoeden van de volledige geleden schade, behouden wij ons het recht voor om u voor de (resterende) schade aansprakelijk te stellen.

Artikel 4 – Wijzigingen

a. Indien huurder, na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, zijn wij niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van ons of en in hoeverre de gewenste wijzigingen worden geaccepteerd. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 4 weken vóór aankomst niet worden toegestaan.
b. Indien huurder na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst de verblijfperiode wenst te wijzigen naar een andere danwel niet opvolgende/aansluitende verblijfperiode, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld in artikel 5 van deze huurvoorwaarden. Onder andere verblijfperiode wordt in ieder geval verstaan een periode die niet ligt binnen de door huurder gereserveerde (en door verhuurder bevestigde) verblijfperiode.

Artikel 5 – Annulering

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per e-mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
– deelbetalingen worden bij annulering niet geretourneerd.
• Bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst is 50% van de huursom verschuldigd.
• Bij annulering tot 28 dagen voor de dag van aankomst is 75% van de huursom verschuldigd.
• Bij annulering vanaf 21 dagen tot op de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.
• Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd
• In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Artikel 6 – Ontvangst sleutel

a. De sleutel is te verkrijgen op Boekel 22 te Akersloot bij de receptie van de camping. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van € 500 onverminderd de werkelijke kosten. De sleutel van verhuuraccommodatie wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van ons en dient na de verblijfperiode op de vertrekdatum te worden ingeleverd bij de receptie van Camping “De Boekel”. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 100.
b. Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.

Artikel 7 – Verblijf in de vakantiewoning

Voor reserveringen/het verblijf gelden de volgende verblijfperioden en -tijden, te weten:
a. Weekend: vrijdag vanaf 14:00 uur tot maandag 10.00 uur
b. Midweek: maandag vanaf 14:00 uur tot vrijdag 10:00 uur
c. Week: vrijdag vanaf 14:00 uur tot vrijdag 10:00 uur of;
maandag 14:00 uur tot maandag 10:00 uur

 • De huurder dient bij/tijdens het (gehele) verblijf aanwezig te zijn.
 • De huurder en overige gebruikers dienen zich tijdens het verblijf in en rondom het huis als goed huurder te gedragen.
 • Op de dag van aankomst kunt u vanaf 14:00 uur gebruik maken van de verhuuraccommodatie. Op de dag van vertrek dient u de verhuuraccommodatie uiterlijk om 10:00 uur te hebben verlaten.
 • De verhuuraccommodaties zijn niet geschikt voor feesten en partijen. Overmatig alcohol gebruik en het gebruik van drugs en andere verdovende middelen staan wij dan ook niet toe.
 • De verhuuraccommodatie is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.
 • Buiten mag geen open vuur worden toegepast;
 • Huisdieren meenemen is niet toegestaan.
 • De huursom is exclusief eindschoonmaak. Hiervoor wordt € 95 per huurperiode in rekening gebracht.
 • Het gebruik van water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u vriendelijk hiermee spaarzaam om te gaan.
 • Verblijf van meer personen in een verhuuraccommodatie dan (bij de reservering) is overeengekomen, c.q. dan het voor de verhuuraccommodatie geldende maximum is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van de huurgelden.
 • Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de (binnen)inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het serviesgoed/glazen en bestek voor uw maaltijd buiten.
 • Bij de verhuuraccommodaties is het niet toegestaan om elektrische vervoermiddelen op te laden. Wilt u uw elektrische vervoermiddel opladen? Vraag dan bij de receptie om de mogelijkheden hiervoor.

Bij het overtreden van een of meerdere van deze punten, zijn wij genoodzaakt om zonder restitutie van de huurgelden de huurovereenkomst per direct te beëindigen.

Artikel 8 – Overmacht

Overmacht aan de zijde van ons bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van ons daaronder begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid/klachten/schade

a. De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in de verhuuraccommodatie volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst in de vakantiewoning om de inventaris goed te inspecteren op gebreken en schades. Indien u schades of gebreken constateert, meldt u dit dan direct bij ons.
b. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning.
c. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de (hoofd)wegen e.d. in de omgeving van de verhuuraccommodatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van het internet en of de TV.
d. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructie zoveel mogelijk op te volgen.
e. Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.

Artikel 10 – Vertrek en eindschoonmaak

Na het eindigen van de verblijfperiode dient de huurder bij het vertrek:

 • Het huis (bezem)schoon en netjes achter te laten. Bij het onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de vakantiewoning kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend aan huurder;
 • Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kast te hebben geplaatst;
 • Dekbedovertrekken en linnengoed afgehaald te hebben van de bedden en in de gang/hal te plaatsen;
 • De afwasmachine, koelkast, vriezer en oven schoon en leeg achter te laten;
 • Etenswaren mee te nemen en deze niet achter te laten in de kast(en) en/of koelkast/vriezer;
 • Vuilnisbakken binnenshuis te hebben geleegd in de daarvoor bestemde buitenbakken;
 • Eventuele breuk en/of schade te melden bij de receptie van camping “De Boekel”;
 • De sleutels dienen bij vertrek uiterlijk om 10:00 uur bij de receptie van camping “De Boekel” ingeleverd te worden.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Op al onze voorwaarden en bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.